Τα έργα μας

Μας αρέσει να μεταφράζουμε ολοκληρωμένα προϊόντα: βιβλία, ταινίες, εφαρμογές. Τέτοια έργα συνήθως προϋποθέτουν στενή συνεργασία με τον πελάτη, κάτι που αποτελεί ήδη το ήμισι της επιτυχίας. Εντασσόμεθα γρήγορα στην κοινή εργασία, είτε με τους προγραμματιστές, είτε με εκδοτικό οίκο ή στούντιο. Τέτοι αντιμετώπιση μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε σε πλήρη βαθμό τα πιό σύγχρονα εργαλία του μεταφραστή, με αποτέλεσμα την καλή μετάφραση.

Από την επιγραφή στον φράχτη - μέχρι το εγχειρίδιο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Έχει τύχει να μεταφράσουμε πολύ διαφορετικά και, μερικές φορές, παράξενα πράγματα. Αν αφαιρέσουμε από το σλόγκαν μας την λογοτεχνική επεξεργασία, θα έχουμε:
«Από την βεβαίωση γνησιότητας ιερών λειψάνων, μέχρι την οδηγία χρήσης βιοαντιδραστήρα

Αυτό είναι μόλις ένα μικρό δείγμα του έργου μας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε ποιά γλωσσικά ζεύγη μεταφράζουμε, ποιές είναι οι θεματολογίες μας και τα είδη των εργασιών που αναλαμβάνουμε - ρωτήστε τους διαχειριστές μας.

Βιβλίο για την σχεδίαση εκρανοπλάνων και πλοίων με μαξιλάρι αέρος: WIG Craft and Ekranoplan

Αγγλικά → Ρωσικά

Συγκροτήθηκε ομάδα μεταφραστών με πείρα στον κλάδο της αεροπορίας. Ο τεχνικός συντάκτης ήταν μηχανικός αεροπορίας. Το αρχικό κείμενο δόθηκε στην μορφή των 900 μη αναγνωρισμένων σελίδων pdf, όπου ακολούθησε η ανασύνταξη των τύπων και τη διάταξη των πινάκων και των γραφημάτων. Για την ενοποίηση της ορολογίας, δημιουργήσαμε ένα ενιαίο λεξιλόγιο ορολογίας, χωρίς την παροχή γλωσσάριου από τον πελάτη. Το έργο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα για μεταφορά σε διάταξη και την προετοιμασία για την εκτύπωση

Απόσπασμα από το πρωτότυπο
Μετάφραση
Эксплуатационные режимы

Рассмотрим эксплуатационные режимы, которые могут выполняться над различными поверхностями и на различных скоростях:

1. Движение по воде на малой скорости на плаву, которое обеспечивается корпусом лодки. Этот режим выполняется при маневрировании экраноплана после спуска или выполнении захода в терминал или при движении по ограниченным судоходным путям.

2. Движение по земле на очень низкой скорости при обеспечении воздушной подушки (судно на динамической воздушной подушке и экраноплан на динамической воздушной подушке) при спуске с земли на воду и/или посадке с воды на землю.

3. Движение по поверхности воды на средней скорости, то есть при работе на эксплуатационном режиме воздушной подушки для судна на воздушной подушке и экраноплана (на динамической воздушной подушке) или совместно на режиме воздушной подушки и режиме глиссирования для экраноплана с поддувом под крыло. Этот режим также применяется для маневрирования самолета на узких судоходных путях и выполнения разгона на взлете. На этом эксплуатационном режиме есть две скорости, связанные с максимумами сопротивления, которые оказывают сильное влияние на общие рабочие характеристики:

Скорость, на которой гидродинамическое сопротивление достигает пика. Характеризуется сильной воздушной струей маршевого двигателя, действующей на экраноплан, и вызывающей ухудшение бзора из кабины. Основным режимом работы двигателя будет максимальный режим, в то время как поток охлаждающего воздуха для поршневых двигателей будет низким из-за малой скорости. Слабое охлаждение может иногда приводить к перегреву цилиндров основного двигателя и масла при длительной эксплуатации на этом режиме, таким образом, летчики стараются как можно быстрее пройти скорость отрыва.

Κατάλογος Ιαπωνικών αγαλματιδίων "Νέτσκε"

Ρωσικά → Αγγλικά

Περιγραφικός κατάλογος αντικειμένων τέχνης με ιστορικές αναφορές, ιαπωνικούς μύθους και ποιήματα - χοκού. Παραγγελία του Κρατικού Ερμιτάζ. Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε υπό τον έλεγχο Άγγλου και Ιάπωνα συντακτών. Οι μεταφραστές χρησιμοποίησαν μεγάλο όγκο βοηθητικού υλικού σχετικά με τον πολιτισμό Ιαπωνίας.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο

Назначение и устройство нэцкэ
Netsuke (根 (ne) — «корень»; 付 (tsuke) — «прикреплять») — миниатюрная скульптура со сквозным отверстием, через которое пропускали шелковый шнур и привязывали к нему любой другой предмет небольшого веса — sagemono («подвешенная вещь»). Как правило, это был кисет для табака, футляр для курительной трубки, коробочка для лекарств или личной печати — необходимые в повседневной жизни предметы, которые можно постоянно держать при себе, закрепив на тканевом поясе obi. Особо взыскательные покупатели нередко заказывали себе комплект в едином стиле: netsuke, inro (небольшая коробочка, состоящая из двух или более секций, предназначенная для хранения личной печати или медикаментов) и ojime (бусина, затягивающая шнур, чтобы крышка коробочки не открывалась). Шнур пропускали за поясом так, чтобы sagemono оставалось ниже его края и было доступно, а нэцкэ — выше и, за счет формы и объема, цеплялось за пояс, не давая предмету соскользнуть.

Μετάφραση

Netsuke Purpose and Design Netsuke (根 (ne)—"root"; 付 (tsuke)—"attach«) is a miniature sculpture with a hole with a silk string to which any small item—sagemono («attached item») could be attached. As a rule it was a pouch, a case for pipe, a box for medicine or personal seal—everyday life necessities which can be held on a cloth belt obi. Especially demanding customers often ordered a single style set: netsuke, inrō (a small box consisting of two or more sections meant for storage of personal seal or medicine)
and ojime (a bead fastening the string to prevent opening of the box lid). The string was put on the belt in such a way, that sagemono was below its edge and was easyto access, and netsuke—above the belt. Due to its form and volume it fixed on the belt preventing the item from slipping off.

Βιβλίο διδασκαλίας «Θεωρία σύνθετων αριθμών»

Ρωσικά → Αγγλικά

Επιστημονική μετάφραση του κλασικού εγχειριδίου στα ανώτερα μαθηματικά. Στην ομάδα μας βρέθηκε μεταφραστής με την σχετική εμπειρία στη μαθηματική ορολογία. Ο πελάτης έμεινε ικανοποιημένος, ειδικά αφού οι συνεργάτες του από τις ΗΠΑ εκτίμησαν ιδιαίτερα την ποιότητα της μετάφρασης.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο
ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Общее представление о трёхмерных числах.
Основные исходные положения

Ради более доступного и наглядного изложения теории многомерных комплексных чисел поначалу используем, руководствуясь простыми наводящими соображениями, несколько упрощённые понятия о трёх- и четырёхмерных числах и об аналитических функциях от подобных численных переменных, а также сформулируем ряд основополагающих соотношений, пренебрегая в какой-то степени их более строгим и общим обоснованием. В дальнейшем — при последовательном анализе функций от четырёх- (и трёх-) мерного комплексного переменного — все эти понятия и положения будут по мере необходимости существенно дополнены и уточнены.

Итак, введём подобные известным (двумерным) комплексным числам и обобщающие их трёхмерные комплексные числа как величины, имеющие вид

(1.1)

где — независимые компоненты, взятые в определённом порядке и принимающие только действительные значения, а и — по определению отличающиеся друг от друга и от любого действительного числа символы, которые должны быть выбраны таким образом, чтобы, во-первых, установленные с их помощью основные операции над трёхмерными числами — сложение (и вычитание), а также умножение (и деление) — обладали теми же свойствами, что и обычные арифметические действия с действительными числами, и, во-вторых, чтобы искомое множество трёхмерных чисел содержало в себе всю совокупность действительных чисел как «замкнутое» подмножество. Замкнутое — в том смысле, что результаты арифметических операций на совокупности трёхмерных чисел , отождествляемых с действительными числами , должны лежать в её пределах и, разумеется, в точности повторять известные арифметические значения. Только при выполнении этих и ряда дополнительных требований многомерные и прежде всего четырёхмерные комплексные числа могут найти в математике, физике и других научных областях такое же разнообразное применение, как и двумерные комплексные числа.

Μετάφραση
INTRODUCTION

§ 1. A general notion of three-dimensional numbers

Basic postulates

In order to outline the theory of multidimensional complex numbers in a more understandable and illustrative form, and being guided by simple heuristic considerations, we will begin with somewhat simplified notions of three-dimensional and four-dimensional numbers and analytical functions of such numerical variables; also, in formulations of several fundamental ratios, we will neglect, to a certain extent, a more rigorous and general substantiation of such ratios. Later on, in the course of a successive analysis of functions of a four-dimensional and three-dimensional complex variable, all the above mentioned notions and considerations will be elaborated and updated as necessary.

Below, three-dimensional complex numbers are introduced, which are similar to known (two-dimensional) complex numbers, and generalize the latter. Such three-dimensional complex numbers have the following form:

(1.1)

Where = independent components, which are taken in a specific order, and assume only real values; and = symbols, which differ, in terms of definition, from each other and from any real number, and which should be selected in such a way that: (i) basic operations with three-dimensional numbers, as established using such symbols, namely, addition (and subtraction) and multiplication (and division), possess the same properties as ordinary arithmetic operations with real numbers; and (ii) the desired set of three-dimensional numbers contains the entire population of real numbers in the form of a ‘closed’ subset. The term ‘closed’ here means that results of arithmetic operations in respect of the population of three-dimensional numbers , which are identified with real numbers , must lie within the limits of such population, and, of course should exactly repeat the known arithmetic values. It is only with these conditions (and several other additional requirements) fulfilled that multidimensional (first and foremost, four-dimensional) complex numbers can find as versatile an application in mathematics, physics, and other areas of science as two-dimensional complex numbers do.

Βιβλία του Λόρεν Λ. Κόλμαν από την σειρά BattleTech: Endgame и Patriots and Tyrants

Αγγλικά → Ρωσικά

Λογοτεχνική μετάφραση κλασικού έργου επιστημονικής φαντασίας, η πλοκή του οποίου αναπτύσσεται σε ανύπαρκτο σύμπαν. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μια ομάδα μεταφραστών - οπαδών της σειράς Battle Tech, κάτι που εμφανώς βελτίωσε την προσαρμογή και την ποιότητα της μετάφρασης. Η σύνταξη διεκπεραιώθηκε σε συνεργασία με τον συντάκτη του εκδότη. Τα βιβλία εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή για την cbtbooks.ru — επίσημη φαν- ιστοσελίδα των βιβλίων της σειράς BattleTech.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο

«You think she’s up to something?» he asked.
«I think she’s finally losing her grip on the Commonwealth,» Victor said.
«She’s been using delays in vital shipments to keep her worlds in line, but if recent troop movements are any indication, she’s being forced to fall back on direct military action now. Kentares is under occupation and bucking the pressure. And last week, she moved the Davion Heavy Guards off New Avalon, supposedly to reinforce the garrison at the Galax shipyards.»
Focht squinted, his mouth pressed into a hard line.
«As I recall, the only regiments she’s got on New Avalon are the ones whose loyalty to her is unquestioned.»
"Almost. The First Davion Guards are still there, and I think they’d revolt before they’d ever let themselves get kicked off New Avalon.

Μετάφραση

— Думаете, она что-то замышляет? — спросил он.
— Думаю, она окончательно теряет власть над Содружеством, — сказал Виктор. — Она пользуется задержкой доставки жизненно необходимых грузов, чтобы держать в узде свои миры, но если последние перемещения войск что-то значат, сейчас она вынуждена прибе-гать к прямым военным действиям. Кентарес оккупирован и находится под давлением. А на прошлой неделе она переместила Тяжёлые дэвионовские гвардейские полки с Нового Ава-лона, вероятно чтобы усилить гарнизон верфей Галакс.
Фокс посмотрел искоса, плотно сжав губы.
— Насколько я помню, на Новом Авалоне у неё были только те подразделения, лояль-ность которых не вызывала сомнений.
— Почти. Первая дэвионовская гвардейская ПБГ всё ещё там, и я думаю, что они скорее восстанут, чем позволят перевести себя с Нового Авалона.

Οδηγίες για τα εξειδικευμένα μηχανολογικά μηχανήματα

Αγγλικά → Ρωσικά

Έργο της ιστοσελίδας printer-plotter.ru σε μόνιμη βάση. Δύσκολη εξειδικευμένη θεματολογία. Εκτός από την μετάφραση, για την κάθε οδηγία πραγματοποιήθηκε επεξεργασία από συντάκτη - τεχνικό. Το έργο διεκπεραιώθηκε με την βοήθεια του προγράμματος TMS Trados, κάτι που συνέβαλε στην τήρηση των σύντομων χρόνων παράδοσης.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο

Designed for CAD/GIS and Graphic Arts applications, the Ricoh MP CW2201SP has enhanced speed and image quality to help you capture more Mono EP volume and increase colour productivity. While advanced GEL-Jet™ waterproof ink technology and innovative features such as the smart operation panel and auto nozzle detection, help boost your efficiency to stay highly competitive. All of which makes it ideal for colour GA entry level applications*, both indoor and outdoor. CAD benefits
•Print, copy and scan — all in full colour
•Delivers high-quality colour output fast
•Makes colour output affordable
GA benefits
•Innovative GEL-Jet waterproof ink technology
•Superb line accuracy, smudge-free and UV-resistant
•Print on blue paper

Μετάφραση

МФУ Ricoh MP CW2201SP, разработанное для применения в САПР/ГИС и решения графических задач, обеспечивает повышенную скорость печати и улучшенное качество изображения. Это позволяет захватывать больший объем EP в монохромном режиме и способствует повышению цветовой производительности. Благодаря применению передовой технологии GEL-JetTM с использованием водостойких чернил, а также использованию инновационных элементов (например, интеллектуальной панели управления и автоматической подстройки сопел), обеспечивается повышение эффективности и сохраняет свою высокую конкурентоспособность. Все перечисленное делает наше многофункциональное устройство идеальным для работы с цветной полиграфией базового уровня*, используемой как в помещенях, так и на улице.Преимущества для САПР:
• Полноцветная печать, копирование и сканирование
• Быстрое создание высококачественных цветных отпечатков
• Обеспечение доступности цветной печати, копирования и сканирования
Преимущества для решения графических задач
• Инновационная технология GEL-Jet с использованием водостойких чернил
• Высочайшая точность линий — без пятен и с обеспечением устойчивости к ультрафиолетовому излучению
• Возможность печати на светочувствительной бумаге

Οδηγίες χρήσης του βιοαντιδραστήρα Biobench

Αγγλικά → Ρωσικά

Μετάφραση εγχειριδίου και του λογισμικού του προγράμματος για την χρήση του βιοαντιδραστήρα. Αντικείμενο επιστημονικό, ιατρικό και πληροφορικής ταυτόχρονα. Το έργο προϋποθέτει την επεξεργασία μεγάλου όγκου εικόνων και την τελική διάταξη του εγγράφου.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο

4.1.1 Channel label and alarm

It is possible to enable an alarm on each device using the «Alarm» field.

This window allows you to enable and disable an alarm by entering minimum and maximum values, corrected with appropriate delays. If the PV of the selected device remains below the «low» value for longer than the time delay «Low», the PV field on the synoptic will be colored blue and will log an event to the event log. Similarly, if the PV of the selected device remains above the «High» value for a time greater than the «High delay», the PV field on the synoptic will be colored pink and will log an event to the event log

Press un button «Disabled» to enable the Alarm (the button will change to «Enabled»); press again the button to disable the set alarm.

For selected recipe, is possible to change the name of the channel throug a click on the empty space will open a keyboard window where the user can channel. The name chosen will appear utilities with label allowing a fast and clear recognition; i.e. if pump A is used to add acid, it may be useful to change the value of the label in «Acid».

Μετάφραση

4.1.1 Метка и аварийный сигнал канала

Существует возможность включить аварийный сигнал для каждого устройства, используя поле «Alarm» («Аварийный сигнал»).

Это окно позволяет включить и отключить аварийный сигнал за счет ввода минимального и максимального значения, скорректированного соответствующими задержками. Если текущее значение выбранного устройства ниже минимального значения на протяжении времени задержки «Low», в таком случае поле текущего значения в сводном разделе будет окрашено в синий цвет и будет внесена соответствующая запись в журнал регистрации событий. Аналогично, если текущее значение выбранного устройства выше максимального значения на протяжении времени задержки «High», в таком случае поле текущего значения в сводном разделе будет окрашено в розовый цвет и будет внесена соответствующая запись в журнал регистрации событий.

Нажмите кнопку «Disabled» («Отключено») для включения аварийного сигнала (кнопка изменится на «Enabled» («Включено»)); снова нажмите кнопку, чтобы отключить заданный аварийный сигнал.

Для выбранного набора параметров в поле Channel label (Метка канала) можно изменить имя канала; нажатие клавиши мыши в пустом пространстве поля приведет к открытию окна клавиатуры, где пользователь может ввести имя для канала. Во время процесса культивирования выбранное имя появится в сводном разделе. Полезно пометить элемент меткой для быстрого и однозначного распознавания; т.е. если насос A используется для добавления кислоты, полезно изменить значение метки на «Кислота».

Ημερολόγιο του κηπουρού

Γερμανικά → Ρωσικά

Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από σαρωμένο πρωτότυπο, χωρίς αναγνώριση. Αρχικά χειρονακτικά πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση και στη συνέχεια - υποκειμενικκή μετάφραση. Μετά - λογοτεχνική επεξεργασία. Εκτός των χρήσιμων άρθρων για την κηπουρική, στο ημερολόγιο εμφανίζονταν λαικές γερμανικές αναφορές, ρητά και ποιήματα, τα οποία προσάρμοσε ο συντάκτης μας.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο
Μετάφραση
5 МАРТА, ВТОРНИК

Наш огород действует как наш желудок: он глотает все, что в него пихают. Однако потом дает знать, что он переварил, говорит СП.

Восход солнца 06:58
Заход солнца 18:10
Восход луны 02:25
Заход луны 11:01

Дитмар, Олива, Фридрих, Фриц

Посадка ягод

Зеленый СОВЕТ®:

Если мульчировать капусту, сельдерей и салат, это многократно умножит урожай.
Как правильно саженец посадить
По картинке должен ты уловить.
Он точно вырастет густым,
Если листик-сердечко в серединке под ним.

Народная примета: Если март врывается как лев, то проходит как ягненок.

Что делать, если только что пришла идея посадить садовую землянику? Обычно землянику сажают в июле-августе. Что же теперь ждать до следующего лета? Нет, к счастью уже этой весной можно приступить к исполнению твоих желаний и идей. Но для этого тебе надо заказать горшок с саженцами земляники. Чем больше горшок и чем крепче растения, тем лучше! Дальше нужно сделать грядку, как это обычно делают при посадке летом. Значит, нужно педантично удалить все сорняки. Разрыхлить землю на глубину лопаты и внести удобрения.

Тот, кто не уверен, какие и сколько удобрений нужно вносить, покупает специальное удобрение для земляники и придерживается дозы, указанной на упаковке. Перед посадкой растения нужно хорошенько увлажнить. Потом их нужно посадить на ту же глубину, на какой они сидели в своем горшочке.

Уже на первом году будет урожай ягод, который, правда, будет не таким обильным, как после посадки саженцев летом. Это происходит потому, что у земляники бутоны закладываются осенью, и чем лучше подкормка, чем сильнее и здоровее растение к этому времени, тем больше бутонов оно может «себе позволить».

И конечно совершенно понятно, что растения в горшке всегда развиваются несколько хуже, чем земляничные кустики, которые уже три месяца барствуют на грядках.

Βεβαίωση γνησιότητας ιερών λειψάνων από την Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου

Λατινικά → Ρωσικά

Μοναδικό ιστορικό έγγραφο. Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε για ιδιώτη συλλέκτη. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες παραγγελίες, απαιτήθηκε όχι η προσαρμογή, αλλα προσεκτική τήρηση στυλιστικής της γραμματιακής γραφής του Βατικανού του XVI αιώνα στη ρώσικη μετάφραση.

Απόσπασμα από το πρωτότυπο
Μετάφραση

Сильвестр Мерани из Генуи, брат ордена пустынников Св. Августина, милостью Божьей и Апостольского Престола титулярный епископ Порфирийский, префект Апостольской сокровищницы и помощник Престола Понтифика.

Всем и каждому, кто прочтет это наше письмо, мы подтверждаем и свидетельствуем, что мы отдали в дар частичку от Покрова Пресвятой Девы Марии, взятую из почитаемой церкви Св. Анастасии в Риме, помещенную в реликварий из кипрской меди, покрытой золотом, и украшенную серебром, с прикрепленным затем спереди стеклом, привязанным красной шелковой нитью; мы поручили запечатать Нашей малой печатью и также, чтобы хранили у себя, и дарили другим, и в какой угодно церкви, доме молитвы или капелле выставляли и помещали для всеобщего почитания, и мы согласны на применение ее во имя Господа. В подтверждение всего этого мы поручили подготовить нашему секретарю этот документ, подписанный нашей рукой и запечатанный нашей печатью.

Дано в Риме, заверено в марте 1754 года.
Брат Сильвестр Еп. Порфирийский